English-Ido Dictionary : X

Xanthine: xantino.

xanthophyll: xantofilo.

xenia: xenio.

xenon: xenon-o (chem.)

xenophobia: xenofobio*.

xerophyte: xerofito.

xiphoid: xifoida.

xylophagous: xilofaga.

xylophone: xilofono.

xylography: xilograf-(ad)o.