IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

STATUTI DIL UNIONO POR LA LINGUO INTERNACIONA (IDO)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

STATUTI DIL UNIONO POR LA LINGUO INTERNACIONA (IDO)

I. GENERAL ARANJI

§ 1.
L'Uniono por la Linguo Internaciona havas la skopo

 • a. unionar en komun agado omna personi, qui aprobas la linguo internaciona Ido, quale ol es definita per la deklaro dil Delegitaro por Adopto di Linguo Helpanta Internaciona e quale ol rezultis e rezultos de la labori dil Komitato di ULI;
 • b. adoptar, propagar e developar ta linguo segun omna posibla e praktikal moyeni.

L'Uniono konsideras la linguo internaciona Ido ne kom perfekta e netushebla, ma kom sempre perfektigebla segun ciencala principi.

§ 2.
L'oficala sideyo dil Uniono es ta urbo, quan lua sekretario habitas.

§ 3.
Nur la havajo dil Uniono responsas pri olua debi.

II. MEMBRI

§ 4.
Omna natural o yural persono, qua aprobas la linguo dil Uniono e helpas la Uniono realigar lua skopi, povas divenar membro sive per direta adhero sive per mediaco di altra organizuro aprobita dal Uniono.
Por ta landi, en qui la adhero di internaciona organizuro es interdiktita o nedezirinda, la pago dil abonopreco di Progreso grantas automatale la yuri di membro a la persono koncernata se ica persono expresas deziro obtenar ta yuri e se lua konduto ne es en kontredico kun altra paragrafi di la statuti dil Uniono.

§ 5.
Omna membri dil Uniono recevas gratuite la oficala edituri.

§ 6.
Membro povas demisionar per letro al komitato. En ta kazo la kontributajo es pagenda por la kuranta yaro.

§ 7.
La Komitato povas exkluzar membro, qua evidente kontreagas la skopo dil Uniono.

§ 8.
Membro ne paginta la kontributajo ante la 30-a aprilo dil kuranta yaro povas konsideresar kom livinta l'Uniono.

III. FINANCI

§ 9.
La yaral kontributajo pagenda da singla membro fixigesas da la Komitato Direktanta.

§ 10.
La societal yaro koincidas kun la kalendarial yaro. La kontributaji es pagenda til la fino di aprilo maxim tarde.

§ 11.
Omna spensi dil Komitato pagesas ek la centrala kaso.

§ 12.
La kontributaji pagesas al Uniono sive direte sive per la landala reprezenteri.

§ 13.
Omna donaci, subvencioni, legaci e.c. quitigesos en l' ofical organo dil Uniono.

§ 14.
Du revizeri, elektita dal landal seciono dil Uniono en ta lando, ube habitas la kasero, revizas la financi e l'administrado dil ULI.
Omna financala od administrala dokumenti devas esar pronta por revizo ante la 1-ma di marto dil sequanta yaro.
La raporto pri l' exekutita laboro es sendenda al sekretario dil Uniono ye l' unesma di mayo maxim tarde.

IV. ORGANI

§ 15. La Uniono havas kom organi:

 • la Komitato Direktanta,
 • la Linguala Komitato
 • e la Reprezenteri.

a. La Komitato Direktanta

§ 16.
La Komitato administras la Uniono e reprezentas ol oficale en omna aferi. La prezidero e la sekretario signatas vice la Uniono.

§ 17.
La Komitato konsistas ek admaxime 15 membri. Ol elektesas omna quaresma yaro. La kandidati propozesas dal sekretario pos interkonkordo kun la cetera komitatani. La Komitato elektesas dal ensemblo dil Unionani .

§ 18.
Omna membro, obteninta 10 signaturi da altra Unionani, havas la yuro prizentar su kom kandidato por la Komitato. La membri havas la libereso votar por altra kandidati kam ti kontenita en la listo oficala.

§ 19.
La Komitato ipsa decidas pri augmento o diminuto dil nombro de sua membri inter la statutal limiti ed anke pri sua interna organizo.
La sekretario organizas la interna elekti por nominar

 • prezidanto,
 • vice-prezidanto,
 • sekretario,
 • vice-sekretario,
 • kasero,
 • sekretario por Linguala Questioni
 • e redaktero di Progreso.

§ 20.
L'ekiranta membri dil Komitato es rielektebla.

§ 21.
Komitatani, qui ne respondizas tri sucedanta cirkuleri sen suficanta exkuzo, konsideresas kom revokita.

§ 22.
Komitatani demisioninta o revokita povas remplasesar per koopto til la proxima elekto.

§ 23.
La Komitato okupas su anke pri la perfektigo ed unesala developo di la linguo e solvas (segun la principi di � 1) omna linguala questioni prizentita ad olu.

§ 24.
La sekretario por Linguala Questioni publikigas en la ofical organo od en la sekretariala cirkulero la texto di omna konsiderinda propozi linguala e komunikas la motivizita decido dil Komitato en la ofical organo.

§ 25.
La Komitato darfas nominar inter la membri dil ULI adminime 6 kompetenta lingual konsilanti kom membri di Linguala Komitato. La linguala komitatani single reprezentas un GAFHIR-Iinguo.
La Komitato darfas nominar un linguala komitatano kom Sekretario di Linguala Questioni, qua darfas raportar a la Komitato la propozi di Linguala Komitato. La decidi di Linguala Komitato prenesas per majoritato di voti expresita. Kaze di egaleso, la voto di Sekretario di Linguala Questioni es determinanta.

§ 26.
Omna valida decidi dil Komitato facesas per majoritato absoluta di votinti e per adminime triimo di DK-membraro. Omna propozo por votigar la DK mustas recevar l'aprobo di Prezidanto o di Sekretario o di majoritato di DK. La Sekretario responsas pri aranjo di votadi.

§ 27.
Por esar diskutata, omna grava questioni decidenda dal Komitato es publikigenda en l' ofical organo adminime 3 monati ante la komenco dil voto.

§ 28.
Se 1/10 del Unionani demandas lo, la Komitato devas submisar eventuala decidi a ratifiko dal membraro per aranjo di general plebicito.

b. La Reprezenteri

§ 29.
La landala reprezenteri nominesas dal Komitato pos interkonsento kun la rispektiva landala federuro. Li reprezentas oficale la Uniono en lia regiono.

§ 30.
La landala reprezenteri inkasas la kontributaji, sendas li al kasero dil Uniono e sorgas omna interesi di olu.

V. GENERAL ORGANIZO, VOTADO, OFICAL ARANJO, KONGRESO

§ 31.
Omna membri dil Uniono havas nur un voto. Ecepte en kazi aparte mencionita (§§ 36 e 37) omna voto e decido facesas per la majoritato absoluta dil votinti. La Komitato elektas du Unionani (prefere habitanta la sama urbo) qui es nek membri nek kandidati por la Komitato por administrar l'elekti. Li responsas pri lia laboro a la Komitato.

§ 32.
La ofical organo dil Uniono es Progreso. Omna oficala komunikaji publikigita dal Komitato en ica revuo konsideresas kom fakte komunikit ad omna membri dil Uniono.

§ 33.
La membri havas la yuro formacar aparta secioni en la kadro dil Uniono. La skopi persequata da oli devas esar parenta a ta dil Uniono o servar olua interesi. La statui o regulari establisita dal membri ipsa devas esar aprobita dal Komitato por esar valida. La Komitato decidas pri la fondo e la duro di ta secioni.

§ 34.
Meritoza membri.Qui pro granda evo o maladeso ne plu povas kunlaborar aktive, darfas elektesar kom komitatani honoruma per decido dil Komitato.

§ 35.
La Komitato organizas segun bezono kongreso o vakancala renkontro. Ol povas delegar ta tasko a landala federuro. Eventuala decidi dil kongresanti havas nur karaktero di rekomendi o dezirexpresi, qui transmisesas al Komitato.

VI. FINAL ARANJI

§ 36.
La Uniono dissolvesas, se un triimo dil membro demandas lo e se du triimi dil membri aprobas la dissolvo. En kazo di dissolvo la Komitato decidos pri la havajo dil Uniono.

§ 37.
1/10 del membri o la Komitato povas demandar chanjo dil statuti. Propozi publikigesas en l' ofical organo. Se pos tri monati ne plu multe kam 1/10 del membri skribe repulsas la propozi, la Komitato deklaras oli kom adoptita. Se la nombro dil repulsanti superesas 1/10 del membraro, la propozi es submisenda a generala plebicito. Por divenar valida, li bezonas lore l'aprobo dal 2/3 del membri votinta.

La 1ma di septembro 2008

La prezidanto: Hans STUIFBERGEN

La sekretario: Loïc LANDAIS