IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Nekrologi e kondoli pri Jacques Bol


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Nekrologi e kondoli pri Jacques Bol

Kar amiki di nia patro Jacques Bol,

Ni esas tante trista anuncar a vu la morto di nia patro Jacques Bol qua eventis sundio 3ma di mayo. Il evis 87 yari depos 4 dii ed il standis tante bone apene 2 monati ante nun kam ni pensis profitar lu dum ankor multa yari. Il jus kompris nova automobilo. Ni esas 3 infanti, omni tam gratitudoza por profitir lua mentala aperturo qua esis lua vivo-regulo. André Juste e lu, esis amiki depos la fino di lia sekundara studii dum la duesma mondala milito. Li partigis lia entuziasmo por la lingui e la kulturi. Pos l'Esperanto, André ad-duktis Jacques ye ca linguo plu naturala qua esas Ido. Me memoras mea patro preparanta artikli por PROGRESO. Plu tarde, il okupis su pri la logistiko di ca PROGRESO kun mea matro e kun lua bofratulo Franz Regnier, ed omni kune li partoprenis multa kongresi idista di qui me ritrovis multa fotografuri recente.

Depos kelka yari, il enriris en la mondo dil informatiko (poke kun mea helpo) partoprenante e plu recente jus lektante la multa komuniki inter vu che Idolisto. Esez certa ke ni (la infanti e bo-infanti di Jacques) havas profunda respekto por ca tota idista movado pro ke ni esperas ke la mondo profitos l'ideo di la reciproka konsidero inter la populi por evitar la militi. Ico povas venar nur de la reciproka kompreneso do de komuna linguo. Esa min grava ke ico venas de Volapük o del Esperanto o del Angla o de Mandarena kam esar certa ke existos komunikala moyeno inter la populi por evitar la milito.

Vu ne povas imaginar quante ni esas egarata en ca mondo sen povar profitar la qualesa komuniki quan ni havis kun nia patro. Il adportis a ni valori tante importanta. Ma on devas asumar e pensar a la futuro di nia infanti.

Nia maxim bona saluti ad omni e ne hezitez sendar a ni mesaji.

Jean-Louis,
Thomas,
Anne
La infanti di Jacques Bol.


* * * *

Kara samideani en la tota mondo:

Segun privata mesajo sendita hodie da lua familiani,
nia veterana ed estimata samideano, Jacques Bol,
mortis pasinta-sundie, la 3ma di mayo.

Samideano Jacques Bol repozez en paco!

P T K (Partaka)

* * * *

Kara Jean-Louis, Thomas ed Anne,

Kun grandega regreto e tristeso me hiere saveskis pri la subita morto di via kara patro e mea kara Ido-amiko Jacques Bol. Me kordiale e sincere kondolas a vi ed ad omna parenti di nia kara Jacques. Dum ica grava hori e dii mea kordio ed amno tote sentas kune kun vi. Me perdis kara Ido-amiko, kun qua me depos preske 19 yari havis maxim bona relati. Me admiras la tota vivoago di Jacques Bol e precipue kande lu dum la lasta yari pos la morto di lua kara spozino Marcelle sorgis por lua familio. Jacques Bol omnatempe restos en mea maxim bona memoro.

Kordiale e sincere

Frank Kasper
viceprezidanto dil Germana Ido-Societo


* * * *

Kara amiki,

Me jus retrovenis de vakanco en Francia e jus komencis lektar mea e-postala mesaji. Pro la vakanco me ne quik povis reaktar omna mesaji sendita, tam privata kam forumala, nek savas me antee pri la morto di Jacques Bol. Hodie, irante adheme per automobilo, ni preteriris lua habiteyo, Wavre, en Belgia, me ankore pensis pri lu, ke il esis en hospitalo ed intencis sendar karto o letreto a lu. Nun tro tarda, me lektas. Me tre regretas lua morto. Quankam ne ne-expektita, nam Jacques Bol ja esis ye respektinda evo. Tamen, dum la renkontro en Wuppertal, pasinta yaro, il ankore asistis ed ibe diskursis pri Andreas Juste ed anke pri lua olima laboro por Progreso. Quankam il klare aspektis quale olda persono, il ne impresis kom persono qua balde mortus. Ilua mento ankore funcionis bone. Jacques Bol sempre esis tre diligent ed inteligenta persono, entuziasmoz Idisto qua presis sua stampo ye Ido, la movemento, per sua ne-cesanta agemeso por Ido. On lektez Progreso dum la lasta kelka yar-deki por savar pri to. En Belgia esis grupo de aktiva personi: Jacques e Marcelle Bol, Franz Regnier, Andreas Juste, Camiel de Cock, ed altri, qui interkonocis e bone kunlaboris. Me prizas to quon skribas lua filii en la mesajo supre. Jacques Bol konciis ke Ido ne balde vinkus la mondo kom laboro-linguo en Europa, ma plura foyi emfazis ke il vidis Ido plear rolo kom kulturala linguo. Esas bela viziono, nam kad Ido ne esas la ponto inter diferanta kulturi?

Jacques Bol esis unika persono qua esos indijata dal Ido-movemento e ne balde oblievesos.

Kun trauro,

Hans Stuifbergen
Amsterdam
prezidanto di ULI


* * * *

Kara Jean-Louis, Thomas ed Anne,
La subita morto di vua kara patro, Jacques BOL, tristigis me multe e ye la nomo di ULI, me sendas a vu mea sincera kondoli.
Esas importanta pagino dil Ido-historio qua finis ma lua laboro duros fruktifar sempre.
Vua patro agis multe por plubonigar Ido, progresigar nia movemento e rikonciliar la populi.
Por ico omna esez certa ke il restos prezenta en nia memori e nia kordi.


Amikale
Loïc Landais
La Sekretario di ULI


* * * *

La morto di Jacques Bol esas trista evento.
Il esis tre bona Idisto ed olima redaktero di "Progreso".
Il esis bona amiko di Ido e di Idisti.
Ni longe memoros Jacques Bol.

Kordiale,
Robert Carnaghan
membro dil DK di ULI

* * * *

Me ofte telefonis kun Jacques Bol per Skype.
Lu sempre konstatis ke per Skype on povas konversar omnadie en Ido ed audar ol.
Me e mea Berlinan amiki renkontris lu okazione l` internaciona Ido-renkontro en Wuppertal 2008.
La Berlinan Idoamiki intencabis vizitar lu en lua hemo, nune tro tarde.
Me esis supozata ke ni atingos lua centyara aniversario, tale yuna esis lu.
Lu intencis e promisis skribar plu multe pri sua vivo, Ido-vivo.
Me tre trauras. La Berlinani kondolos lua filii.

Eberhard Scholz
administranto dil Idoamiki Berlin
e
sekretario dil Germana Ido-Societo

* * * *

Jacques Bol esis bona amiko di la Idistaro, ed esas trista ke il livas ni.

Il bone redaktis Progreso dum multa yari, e me memoras ke ja ante ta periodo il efikive partoprenis ye nia kunveni.
Ni multe mankos lua inteligenta e saja komenti.

Kordiale,
David Weston
membro dil DK di ULI

* * * *

Lo maxim importanta, quan me ganis dum mea longyara Idisteso, esas por me la amikeso kun samideani en diversa landi, e co esas tre personala amikeso, quan on semblas plu desfacile trovar en nia moderna tempo. Un di mea maxim bon amiki esis Jacques Bol - amiko neobliviebla.

La laboro di Jacques dum yari en la DK e kom redaktero di PROGRESO esis tre valoroza por nia linguo e movemento. Anke dum sua lasta yari il okupis su (ante omno per interreto) pri la developado di nia movemento. 2008 il ankore facis turistal voyajo kun sua fratino a Tunizia, e me havis la lasta kurta rivido kun lu en Neviges. Il semblis esar ankore sana ed aspektis tre bone. Pro to la mesajo pri lua morto esis mala surprizo. Tala homon on ne povas obliviar.
Il repozez en paco.

Günter Anton
honoruma prezidanto di ULI

Ico esas extrakto di nekrologo, qua publikigesis en Ido-Saluto!, numero 03/2009.
Voluntez lektar la tota nekrologon di Günter Anton pri Jacques Bol! ...

* * * *