IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Raporto pri la internaciona Ido-renkontro 2001 en Nürnberg (Germania)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Raporto pri la internaciona Ido-renkontro 2001 en Nürnberg (Germania)

Inter la 17ma e la 21ma di junio 2001 en mea hemurbo Nürnberg eventis internaciona Ido-renkontro kun partoprenanti ek kin landi.
Pro diversa kauzi ca renkontro esis l'unesma internaciona Ido-kunveno depos nia internaciona Ido-renkontro 1998 en Polonia.
La partoprenanti arivis inter la 16ma e la 18ma di junio.


La partoprenanti de sinistre a dextre:
Hans Stuifbergen (Nederlando), Brad Philpot (Nederlando), Günter Anton (Germania),

Wolfgang Quies (Germania), Zmitro Lapcionak (Belarusia), Jean Martignon (Francia),
Alfred Neussner (Germania), Wanda Yakovenko (Polonia), Vlado Yakovenko (Polonia),
Frank Kasper (Germania), Marion Kasper (Germania), Heidi Neussner (Germania), Eberhard Scholz (Germania)
Ne videbla ye la foto:
Manfred Magin (Germania)

Kun grandega plezuro me salutis ye la vespero dil 16ma di junio 2001 Idisti ek tri landi en Nürnberg. Me kordialege bonvenigis en Nürnberg Jean Martignon de Francia, Hans Stuifbergen e Brad Philpot de Nederlando. Ja kelka minuti pos lia arivo en la hoteleto ni l'unesma foyo renkontris por experiencar l'unesma agreabla Ido-rondo en Nürnberg. Pos ke ni komencis nia babilado tote en Ido la hotelestro questionis, quala linguo ni parolas. Tale ni havis l'unesma okaziono mencionar nia komuna linguo en la hoteleto. Pos kurta restado en la restorerio di la hoteleto ni iris ad altra tradicionala Frankoniala restorerio por durar nia agreabla babilado e manjar, nam esis la tempo por la dineo. La manjaji esis tre saporoza por mea gasti e me e la servisto e samtempa chefo dil restorerio esis tre kontenta pri nia restado che lu ed adiis ni omnu persone e dankis por nia vizito. Pose ni kelke migradis alonge la urbala muro e fine ankore sidis dum kelka tempo en la restorerio dil konfereyo.
Omnakaze me ja dum l'unesma vespero esis tote entuziasmigata dal unesma renkontro kun idisti depos longa tempo. Quankam ni venis ek diversa landi unu komprenis l'altru sen problemo pro l'uzado di komuna linguo, nome Ido.

Frank Kasper

Preske omna altra gasti arivis la17ma junio en Nürnberg. Ni vidis unesmafoye nia samideani Zmitro di Belarusia e le Yakovenko di Polonia.
Ni omna bone interkomprenis en Ido qua esas nia unika posibla komunikilo. Ni promenis tra la bela anciena urbo Nürnberg, sub tre chanjema vetero.
Nia amiko Hans Stuifbergen ne esis kun ni, nam il vizitis l'urbo Bamberg, qua havas reputeso esar tre bel anciena urbo.

Jean Martignon

Fine ni nun esis 14 gesamideani ek quar landi.
Nia renkontro komencis dum la matino dil 18ma di junio kun veho per la specala treneto tra la belega anciena urbo di Nürnberg. Pose ni promenis a la kastelo di Nürnberg e de ibe a la centro dil urbo, ube ni dejunis.

En la posdimezo komencis nia diskuti. Antee ankore jurnalisto di la regionala jurnalo "Nürnberger Nachrichten" vizitis nia rondo ed interviuvis la prezidanto e viceprezidanto dil ULI e me kom organizero dil renkontro.
Lu tre interesis audar pri Ido e fotografisto facis kelka fotografuri di nia rondo. Artiklo pri nia renkontro fine aparis dum saturdio la 24ma di junio en la jurnalo "Nürnberger Nachrichten". Ni diskutis pri diversa Ido-aferi, exemple pri nia revui e pri to, quale ni agos por atingar la ISO-kodo "io"por Ido. Cetere nia ULI-prezidanto Günter Anton klarigis la laboro dil Linguala Komisitaro dil ULI e quale on ibe povas aktive partoprenar.


Dum la laborasemblo

La Negermana samideani uzis l'okaziono por asistar la paralele a la programo dil Ido-renkontro eventita renkontro dil Esperanto-Grupo Nürnberg ed ibe prezentar Ido kom alternativo ad Esperanto.
Samtempe en l' Ido-renkontreyo eventis kunveno di la Germana Ido Societo.
Fine ni ye 22.00 kloko segun loka tempo en Nürnberg eniris a l'Ido-babileyo e dum preske un horo diskutis ibe kun kelka samideani.

Ni experiencis vere multo dum l'unesma dio di nia renkontro.

Frank Kasper

Matine la 19ma di junio esis ped-exkurso tra l'urbo. Ye la 12:00 ni vartis e sucesis observar la Irado di Viri en kirko de Santa Maria.
En la supra parto dil kirko apertesis du pordeti e 7 apostoli trifoye rondiris cirkum rejo.


La partoprenanti dum l'urbguidado ye la chefa merkato di Nürnberg

Posdimeze esis kunsido dil partoprenanti. Ni diskutis dum la kunsido pri interneto (pri uzo e utileso de interneto por difuzar la linguo en interneto e ganor nova interesati), Frank raportis pri nova posiblesi rezervar adreso www.ido.info por la ULI to es tre bona, ke ni havez tala kurta adreso por homi povez facile memorigar ol e anke til nun ne esis adreso qua havas nur la vorto IDO, ma esis idolinguo. Esis komento ke nia elektrona grupi esas bona afero, ma esus anke plu bona, se ni havus plu interesiva temi por diskutar e ke eventez vera aktiva diskuti ne nur quereli pri lingual problemi.

Vespere ni vizitis famoza restorerio. Esis multega repasti, kun nomi ne komprenebla por me, ma tre saporanta - to es ne nur mea opiniono, omni dicis to. Ante, dum e pos la manjo ni multe babilis pri diversa temi. To esis tre agreabla vespero en intima, amikala maniero. Ni ne volis livar la loko e kelka decidis restar hike por nokto - quo certe ne esis exekutita. Dum parto di homi pardrinkis plura bier-glasi altri iris por poke promenar. Ni interkonsentis renkontror apud la hotelo. Kande la lasta grupo livisis la restorerio ed arivis ye la hotelo, la antea grupo ne esis videbla. Ni venis serchar li en la quartelo di Reda lumi. Esis multa joki ed omni restis kun la maxim plezanta impreso pos la vespero.

Zmitro

Matine dil 20ma di junio esis la lasta komuna kunsido dum nia renkontro en Nürnberg. Komence ni diskutis pri la futuro di Ido-movado.

= Nia maxim importanta skopo esas - ganar nova membri. To povas esar facata per interneto e per anunci en diversa naciona revui, jurnali ec.

= Esas konocata generala (ne nur en Ido-movado) tendencco, ke homi ordinare ne volas membreskar ye ula organizuro, nur partoprenar la movado. Malgre to, plusa membri dil ULI es necesata.

= Ido es defenso di mikra lingui. Ya l'angla ja exekutas la rolo di inter-linguo, ed es vaste difuzita. Ma ol adportas anke la angla (usona) kulturo, penso-maniero. Tamen Ido portos neutrala inter-kulturo. Ico povas uzesar en propagili, reklamili.

= Malgre to ke ja existas unikodo - posibleso uzar en komputoro multega, preske omna literi e signi ek omna lingui, ica posibleso ne es facila e quik uzebla da omnu. pro to Ido-linguo havas granda avantajo kompare ad Esperanto e multa nacionala lingui, qui havas literi apud la latina alfabeto.

= Ni parolis pri posibleso uzor artefacita linguo kom ponto dum traduko inter altra lingui e dum kontakti inter homo e komputoro. Ido es tre (plu) apta por ica skopo esante tre preciza.

= Ankorafoye esis atencita, ke ni - Idisti ne disipez tempo por sensenca diskuti. La tota energio, forto mustas uzesar por la movado, por avancigado dil linguo. Tre importanta tasko esas kreadar literaturo. L'inklino a reformo-diskuti esas indikilo pri to ke la homo esas nova a la linguo, ne bone konocas ol ne tote posedas omna posiblesi di ol. Qua bone savas la linguo, komprenas apteso e suficeso di ol en nuna formo. Qua lektis la historio di Ido, savas, qua eminenta ciencisti kreadis la linguo.

Nun la chanco, ke ul propozo pri chanjo (gramatikal) esos aceptita, esas tre mikra. Posiblesas nur oficialigo di nova vorti. La voyo por lo ja esas skribita. On mustas esar membro di ULI, la propozo sendesas a lingual komitato, qua konsideras ol per diskuti. Pose la direktanta komitato decidas pri aceptor ol, o ne.

= La listo di nova vorti mustas publikesar en ul revuo, jurnalo ec.

Dum la recenta tempo aparis multega vorti, qui ankore ne existas en Ido (komputorala, financala, politikala ec). To esas granda tasko por linguala komitato. Anke necesesas kunlaboranti ek diversa landi kun bona savo en koncernata cienco.

En la prezenta listo di nova vorti esas multa ciencal nocioni, ma ofte ne esas ti por omnadiala uzo, qui esas plu importanta por la linguo. Krear nova vorti ne signifikas sempre krear nova radiki. On povas facar kombinuri od donar ad existanta vorti nova senco.

Diskuto pri Ido-flago

On venis a konkluzo, ke es necesanta havar flago, ed uzor ol dum renkontri, precipue en publika loki. Alfred sendos un exemplero a Frank, qua facos komputoral modelo. Pose on povos imprimar la desegnuro e produktar papera flageto.

Esas tre bona ideo havar e vestar T-kamizi kun menciono pri Ido, propoganda-skope.

Pri insigni. Semblas, ke nun insigni ne es tre populara, ma ni ne devas obliviar anke ica moyeno demonstrar nia linguo. Necesesas questionar la Britana Ido-societo pri ka la societo havas insigni (es menciono en la listo di vendata libri), ka la insigni esas ri-produktebla.

Pri Ido-renkontro en nexta yaro

Frank propozis organizor ol ankorafoye en Germania.La lando es tre bone acesebla por multa homi, do, existas plu granda kauzo por Idisti elektor ol. En Grossbothen (apud Leipzig) eventos kongreso honore a W. Ostwald nobel-laureto pri kemio, ma ante omno anke pioniro e kunkreanto di Ido. Idisti ne darfas ignorar ico. La evento esos dum junio o julio. Ma dum la kongreso ul reprezentanto di Ido anke mustas partoprenar. Frank vizitos la urbeto, exploros diversa varianti e propozos bela programo. Ultre la dat-reveno di Ostwald, anke la turistala questiono mustas konsideresar.

Fine di la lasta oficiala kunsido ni kompilis adresaro dil partoprenanti, qua forsan esos publikigita, pozita en interneto kun kurta (o plu granda) noti, memoraji pri la renkontro.

Regretinde la tempo dil renkontro tre rapide pasis e multa amiki foriris adheme, kun espero pri plu rapida nexta renkontro.

Dum la dimezo la maxim multa partoprenanti departis.

La restinta gesamideani ankorfoye promenis tra la urbo e dum la vespero vizitis la Germana Nacionala Muzeo kun la Strado dil Yuri Homala. L'eniro a la muzeo merkurdie vespere esas gratuita.

Zmitro

La oficial programo esis finita. La 22ma di junio esis neoficial renkontro. En Nürnberg restis quar Idisti Frank, Marion, Jean e me. En frua matino ni renkontris apud la hotelo ed iris a la staciono, de ube ni komune vehis per lenta treno a München. Jus pos arivir a la chef-urbo di Bavaria ni dejunis en Thai-China restorerio (tale esis skribita). Sonis indiana e turka muziko, la manjo esis tre spicoza - ne singlu povus par-manjar omno. Pose ni vizitis multa vidinda loki: katedralo di St. Mikolao, Kirko di mulieri (tre alta, ni iris per longa spiralo, pose prenis lifto), en qua turmo supre (ye alteso di 86m) ni lasis noto, ke la urbon vizitis Idisti ek multa landi dum la renkontro en Nürnberg, e tre prizis München. Ni trinkis teo en restorerio sub fresha areo. Pedpromenis a gardeno de bestii,preter pekuni-gardeno (nula pekunio videblis :-( E venis en granda parko, en qua vidis China te-dometo (klozita tamen), klimis sur monteto supre di qua es grekatra templo kun nomo "Monopteros". Pos nelonga promeno ni arivis a bier-gardenego apud Chinaturmo. Hike esis multega homi. Frank tandem trovis biero (nigra, 1 litro), ni fotografis lu. Pos la gardeno ni venis a central strado di München, iris ad Universitato ed a bier-gardeno, qua esis reparata, do ni sidis en apuda alternativa loko. Me unesmafoye manjis O'batzta (Obatzda) - bavara specialajo - ne belarusa, me memoros la nomo por pluse ne manjor ;-)

Kande ni eniris en la treno a Nürnberg esis nur tre poka libera loki por sidar. Ma ni interbabilis e forsan la nekonocata e nekomprenata linguo fugigis omna altra pasajeri.

Zmitro

Fine esas konstatebla, ke omna partoprenanti experiencis agreablega ed amikala renkontro e retrovenis heme kun la maxim bona memoraji.

Me kordialege dankas a Zmitro Lapcionak ed Jean Martignon pro lia kontributi a ca raporto.

Frank Kasper

Hike trovesas dank-vorti ed impresi da kelka partoprenanti

Hike vu trovas la manue skribita listo kun l'adresi dil partoprenanti en l'Idokonfero 2001

Retre a la indexpagino pri Idokonferi e renkontri

Retre a la komencpagino di ULI