IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Dank-vorti ed impresi da kelka partoprenanti en l'internaciona Ido-renkontro 2001 en Nürnberg (Germania)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Dank-vorti ed impresi da kelka partoprenanti en l'internaciona Ido-renkontro 2001 en Nürnberg (Germania)

Kara samideani,

Hike me devas expresar mea gratitudo a nia amiko Frank Kasper qua tre ecelante organizis la internaciona Ido-renkontro di Nürnberg. Nia samideano organizis omno bone ed esis atencema pri la bezoni di lua gasti. Il guidis ni tote bone tra la bel urbo Nürnberg quan me tre prizis. Por la lasta restanti il mem vizitigis la chefurbo di Bavaria nome München (ube me ne havis la impreso esar en Germania). La Michaeliskirche (kirko di santa Mikael) en München esis vera splendidajo dil baroko-tempo). En Nürnberg turmi, kirki, edifici dil Mezepoko e Renesanco (e la fonteno dil Megero) esas ne nur tre bela ma vera turismala atraktaji qui devus venigar turisti di la tota mondo. Nur la klimato "lässt zu wünschen übrig" (ne esas quale onu povus dezirar), nam pluvis e frostis dum la unesma dii, ma pose ni havis tre bela sunoza vetero. Me aparte prizis la "lebkuchen"-i qui esas tre saporoza kuketi dolce spicizita. Por ganar pekunio ed impulsar nia movado Frank devus divenor "lebkuchen"-i-exportacisto, il certe povus divenor richa e mem richega. Me anke tre prizis la vizito dil quartero di la "reda laterni", nam tala quarteri ne existas en Francia. Se me uladie devus translojar a Germania, me certe dezirus divenigar Nürnberg kom mea hemurbo.

Gratulo Frank !

Kordiala saluti.
Jean Martignon
(Francia)


Kar amiki!

Pos la Ido-renkontro en Nürnberg ni voluntas kordiale dankar a Frank Kasper ed omna amiki, qui organizis ica ecelanta renkontro e helpis a ni partoprenar en ol. Tre agreabla ed utila tempo travivis ni en Germania. Quankam vetero ne sempre esis bona, ma ni memoras pluvo e kolda vento(qui aparis de tempo a tempo) kom negrava e qui quaze okazionis. En nia memoro restas tre varma amikala relati e bonega tempo pasinta kun ja konocata e nova amiki.

Kordiale salutante
Wanda e Vlado Yakowenko
(Polonia)


Kara samideani!

Quale on dicas: nia renkontro en Nürnberg esas ja la historio. Dank a vua helpo me povis unesmafoye dum vivo vizitar vua bela lando e lernar ne nur Ido. Me retrovenis a Polonia kun nova forti por propagar nia linguo inter homi. Regretinde me ne savas la linguo sufice bone por kurajoze diskutir dum nia kunsidi. Pro to me decidis skribar kelka opinioni.
Yes me konsentas - la interreto es la chanco anke por Ido. On devas irar ca-voye. Tamen esas anke homi, a qua es plu facile proximesar per simpla varma vorti ed uzar tradicionala moyeni di la lernado e propagado.
Me pensas ke ni bezonas omna singla samideano. Forsan ke nome lu forte agos por Ido. Segun me ultre la lexiki e lernolibri komencanti bezonas helpili por bona pronunco di la linguo. Utileso di nemediata kontakti inter Idisti esas segun me nemezurebla. Pro to me opinionas ke ultre renkontri internaciona esus tre utila anke lokala(landala, urbala), partikulare por samideani, qui ne povas vehar exterlande.

Ni havez Ido ne nur por nia plezuro, ni dividez ol kun altra homi!

Amikala saluti
Wanda Yakowenko
(Polonia)


Kara Wanda,

Quala surprizo! Me tre joyas lektar mesajo de vu che Idolisto (ed Idostab, di qua me anke es membro). Anke me havas varma memoraji pri la renkontro en Germania ed anke pri renkontrar vu, ibe. Me rimemoras parolar kun vu, en tre bona Ido, sen dubito. Vu es justa, kunvenar lokale, regionale, landale, es tre bona stimulo tam por pronunco e kam por aktiveso. Ta-relate ni sequez la Germana Idisti, qui povas renkontrar pro lia relative granda nombro. Ma anke freque renkontras l' Angla Idisti. Me kredas ke en Kanada l' Idisti renkontras de tempo a tempo, ed anke en Francia. En Nederlando anke esas kelka Idisti, Nederlando es sat mikra por interrenkontrar. Tale Brad e me renkontras singla-merkurdie en la centro dil urbo, ube ni parolas Ide, ed ofte anke altri partoprenas. Parolar Ide es bona moyeno por lernar. Me havas adresi di Polona Idisti, forsan ke vu e Vlado povas aranjar yarala (o forsan plu frequa) renkontro dil Idisti Polona.
On povus anuncar la landala o regionala renkontri en jurnali o periodala revui.

Vu es justa, Ido es por nia omni.

Saluti amikala,
Hans Stuifbergen
(Nederlando)


Kande ni Idisti konferis en l’ urbo Nürnberg, un di la maxim importante loki por la Germana historio, ni ne nur diskutis pri linguala e organizala problemi. Ni anke vizitis bela loki. La chefurbi di la germana regiono Frankonia anke havas speciala manjajo – la sociseti “Nürnberger Bratwürste”. On drinkas diferenta sorti di biro, nigra, blanka, reda e fumoza biro. Ma se on volas probar omna sorto ibe on mustas esar drinkinta dum un semano. Me nur probis specala sorti en diversa belega bireyi. Ma se vi volabus savar pluse pri la saporo di biro, lore questionez nia reprezentanto di la Germana Ido-Societo. Ante ke on volas drinkar la biro on mustas produktar lo.

Existas mikra braserio, ube on brasas la biro olimemaniere. Li nur uzas malto di lupulo, hefo, hordeo e aquo. On donas li en granda kuvo. Ek aquo e malto on koquas la maisho. La futurala biro mustas esar varmigita. On koquas l’ hordeo, donas ol ad en la biro, adjuntas la hefo e vartas. La biro fermentacas. Pos la fermentaco on nur mustas havar bela boteli, endonar la biro e konservar ol en la kaverno.

Olim on bezonis kaverno ube on povas retenar konstanta temperaturo di 6 °C. Lore la homi spadagis kavi sub sua domi. Irgatempe on renkontras la vicino – komune on durigis la kavernigado. Talemaniere on konstruktis systemo di galerii e kaverni. Cadie on povas vizitar li. Per acensilo on transportis la biro adinfre. Aden kaverni on jetis glacio por retenar la necesa temperaturo dum somero.

Me ankore trovis kaverno kun biro. Ol esis aperta. Ma kande me ed un yuna Japonianino volis aceptar la invito drinkar la ibea biro la duktanto ''di mea exkurso explikis: La biro esis exterordiara specialajo. La braserio kreis mixturo inter biro e champanio. Nun li volis vendar lo nomizante “Champanio-biro”.
Li ne darfas realigar lo.
Li ne darfas nun uzar la nomo champanio od sika vino.
Li mem ne esas permisata ofrar la biro sen nomo gratuite.
Nun la belega biro konservesas en ica kaverno. Ol nur esas drinkebla til septembro cayare.

Esas shamo savar, quala juvelo konservesas sub Nürnberg ed nulu darfas havar lo.

Idisti, unionez, voyajez a Nürnberg, enirez la kaverno sub la bireyo Altstadthof ed evakuez la boteli.

Ye via saneso!

Marion Kasper
(Germania)Retre a la raporto pri l'internaciona Ido-konfero 2001 en Nürnberg (Germania)