IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Raporto pri la laborasembli dum l’ internaciona Ido-renkontro 2009 en Tallinn (da Gaël Richard)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Raporto pri la laborasembli dum l’ internaciona Ido-renkontro 2009 en Tallinn (da Gaël Richard)

La du mijorni di laboro dum l’Ido-renkontro di Tallinn eventis en tre moderne equipita konfereyo di ula granda e bela nova edifico luxoza proxim la portuo.
Ni disponis videoprojektoro quan parolanti uzis por vidigar ad omni la skreno di sua komputoro. La konfero esis duktata da Anvarzhon Zhurajev (Johnny) qua perfekte aranjis omno.

Quar membri dil Direktanta Komitato di ULI asistis la debati, nome Don Gasper, Arto Moisio, Alfred Neussner e Hans Stuifbergen (prezidero di ULI).

Komence, Arto Moisio prizentis Wikipedio en Ido, di qua il esas administrero, ed explikis lua funcionado. Johnny judikas Ido-Wikipedio kom tre importanta por la developo di la linguo Ido.
Singlu darfas kunlaborar, pos su-enskribir sub pseudonimo, por plugrandigar, plubonigar o korektigar Ido-Wikipedio qua esas ja granda, kontenanta multa artikli pri diversa temi.
Plua partoprenanti esas tre dezirata. Dum la sequanta jorno, Ido-Wikivortaro esis anke prizentata. Ol kontenas tanta vorti ke lu esas ja ek la maxim granda wikivortari.
Pos enumerir omna problemi solvenda pri la linguo e l’Idistaro, l’importantega problemo di la kreo di nova vorti, partikulare pri moderna nocioni, cienci e tekniki, esis diskutata.
L’asemblo decidis propozar al Direktanta Komitato (DK) di ULI, la kreo, konforme a la statuti di ULI, di komitato pri la questioni linguala. Inter altro, ca komitato devos propozar al DK listi di nova vorti.
Prezidero Hans Stuifbergen deziras ke tala listo esos submisata singla sis monati al DK. Segun la ULI-statuti, ta komitato devas komprenar adminime un reprezentero di singla fontolinguo (AFGHIR).
Kelka asistinta personi kandidatesis pri la Komitato linguala : Tiberio Madonna (pri l’Italiana), Ferdinand Möller (pri la Germana), Gaël Richard (pri la Franca) ed Anvarzhon Zhurajev (pri la Rusa).
Mankas ankore kandidati pri la Hispana e la Angla.

Ferdinand Möller deskriptis la projeto Nova Vorti da la Ido-amiki di Berlin. Regretinta ke la temo pri la nova vorti esis longatempe diskutata sen rezulti, specale pro ke la lasta kapitano por ica navigado
livis la navo (t.e. Sro Neves), Ferdinand Möller montris ke l’ido-navo ne sinkis ma kontree flotacas sempre plu bone, anke exter la ULI.
Exemple esas sempre plura Ido-autori skribanta texti en forumi (cirkum 40 nova idoskribanti esis mencionata). Ma la manko di vorti pri moderna nocioni esas tre grava.
Pluse, plura autori kreas sua propra vorti (plura exempli esinta montrata) di qua ne existas kolekturo. Pro to esas desfacila trovar la signifiko di ta vorti kande on lektas li.
Do la Idisti Berlinana propozas l’inter-reta projeto Nova Vorti. Oportus kolektar la existanta e propozita vorti en centrala kolekturo acesebla da omna Ido-uzanti.
Pri singla vorto, certena formulario devus esar plenigita e sendar al projeto. Ferdinand Möller montris la propozita komputala formulario nomizita Primara Ido-vorto folio.
En ca formulario, plura informi devus esar prizentata, inkluzita la korespondanta vorti dil nacionala lingui por montrar l’internacioneso dil vorto e la neceseso di ca vorto demonstrita per exempli.
Fine, la rezultajo esus transportata aden ula Multlinguala dicionario dil nova vorti quale la multlinguala dicionario da Johnny. Ca kolekturo povus esor fonto di decidi por oficaligar nova vorti qua esos la tasko dil venonta linguala komitato. Ferdinand Möller memorigis l’existo di ula Guidilo por la selekto dil nova vorti en Ido (Progreso 190) qua helpos por selektar la necesa nova vorti. Esas tre importanta agar nun nam existas tro multa neoficala vorti dispersita e desfacile komprenebla pro la manko di kolekturo quale lo propozita.

Eberhard Scholz paroladis pri l’importanteso di krear nova Idogrupi en multa urbi dil mondo. Il montris, de l’exemplo di la Ido-amiki di Berlin, la neremplasebla avantaji di Ido-organizuri.
La grupo di Berlin konsistas ek kin konstanta membri e plusa studianta membri. La qualesi, preferaji e specalesi di singla duranta membro kinopligas l’efikiveso di la tota grupo.
La Ido-amiki di Berlin editas la revuo Ido-Saluto, produktis propagili por Ido en sep lingui, laboris pri la Germana dicionario e la retsituo, skribis al parlementani Europana ed asistis, reprezentante Ido, la ferio linguala, Expolingua.
Se per Internet multa homi venas ad Ido, personala nemediata kontakti kreas amikeso e produktas nova rezultaji e posibligas rapida progresi pri la linguo.
Pluse nur organizuri esas respektata kom parteneri oficala. Konseque Eberhard Scholz pregis singlu ganar kunlukteri e fondar Ido-grupeti.

Günter Schlemminger, anke membro dil Ido-amiki di Berlin, naracis quale la revuo Ido-Saluto esas produktata. Ca revuo esas la rezultajo di la laboro da plura personi.
Li asemblas su singla semano en la rezideyo dil sindikato ver.di por, inter altro, selektar l’artikli por Ido-Saluto qui esas korektigita da Günter Anton.
Pose Hans-Georg Winkler paginifas por la revuo per sua komputoro e disdonas a la cetera membri l’imprimprobo quan omni lektas por trovar erori o defekti. Alfred Neussner propozas tre utila korektiguri.
Pose Rudolf Gensch kun la projeto imprimigas cirkume 250 exempleri. Fine Eberhard Scholz sendas paketeto postala ad Alfred Neussner qua realigas l’expedio segun sua listo.

Dum la renkontro, plura produktaji di la Germana idisti (Germana Ido-Societo ed Idoamiki Berlin) esis prizentata inkluzita la Ido-kalendario 2010 da dro Groth, la broshuro pri Wilhelm Ostwald,
la kamizi por la renkontro di Tallinn, la Ido-propagili skribita da Ferdinand Möller e tradukita aden plura lingui, ec.

Johnny parolis pri l’importanteso di atraktar yuni ad Ido e quale obtenar lo. La yuni lektas poka libri ma uzas ofte la nova teknologii quale Internet. Pro to oportas laborar por ke Ido esez videbla ed uzebla per ca nova teknologii. Altra moyeno atraktar yuni ad Ido esus montrar tre klare ke lernar la linguo Ido tre faciligas pose la lerno di lingui quale la Franca, la Hispana o l’Italiana. Johnny ja laboris pri ca temo kun yuni. Cetere, yuni prizus plue vakancokampeyi pri Ido ube la lerno di la linguo esus plu ludala kam tradicionala renkontri. Fundamentale, Johnny volus ke la linguo Ido esos jerata quale komercala entraprezo, definante preciza skopi por Ido ed evaluante la rezultaji.

Dum la debati, Gaël Richard expresis sua konvinkeso ke l’ideo, segun qua la linguo Ido povas divenor la bazo por ula europana auxiliara linguo, ne esas utopia ma tote posibla. Il memorigis la raporto da Profesoro Grin qua montris ke, se l’UE adoptus ula konstruktita linguo kom auxiliara linguo, ol sparus 25 miliardi € singla yaro. Por atingar ta skopo, oportas skribar nova lernolibri e dicionarii (kun la nova vorti) ed anke libri explikanta per preciza argumenti, ekonomikala, kulturala e linguistikala, pro quo Ido esus ecelanta europana linguo. Nur esquado povas parfinar ta verko di qua la linguistikala e ciencala qualesi devos esar sat bona por esar prizentata ad eminenta linguistikisti e ciencisti.

Fine la prezidero di ULI Hans Stuifbergen konkluzis la konfero dankante la aranjinti e la partoprenanti.

A listo di problemi urjante diskutenda e solvenda pri la linguo e l’Idistaro

Retre a la komencpagino pri l'internaciona Ido-renkontro 2009